RO – Declarație de confidențialitate

Unitatea de cazare Vis de Viscri SRL se angajează să protejeze și să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care ni le încredințați. Acest document conține informații importante referitoare la modul în care folosim datele colectate. El descrie modul în care colectăm, utilizăm, procesăm și transmitem datele pe care ni le oferiți atunci când accesați și folosiți sistemul nostru de rezervare. Cei care accesează și folosesc sistemul nostru de rezervare vor fi denumiți în continuare ”utilizatori”.

Invităm utilizatorii să lectureze cu atenție acest document numit ”Declarație de confidențialitate”. Utilizatorul își exprimă voința în mod liber și voluntar cu privire la furnizarea datelor sale cu caracter personal sau ale unor terțe părți unității de cazare Viscri 32.

Cine suntem noi?

Noi, adică compania VIS DE VISCRI SRL, cu sediul în România, satul Viscri, nr. 32, județul Brașov, 507039, CUI RO 38529751, J8 / 3146/2017, am luat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a respecta securitatea și integritatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Astfel, prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul UE 2016/679 (în continuare GDPR).

Vă rugăm să luați în considerare faptul că serviciile noastre se adresează exclusiv persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani și nu prelucrăm datele minorilor.

Ce date personale colectăm?

Dacă alegeți să utilizați site-ul nostru sau beneficiați de serviciile noastre, putem colecta următoarele informații personale despre dvs.:

 • numele, prenumele, datele de contact: atunci când ne contactați, pentru a vă răspunde solicitărilor sau întrebărilor;
 • numele, prenumele, datele de contact, adresa de domiciliu, actul de identitate, naționalitatea, data nașterii, data sosirii și plecării: pentru a furniza servicii de cazare;
 • detalii despre card sau cont bancar;
 • imaginea persoanei vizate: captată de camerele de monitorizare video;
 • orice alte date pe care alegeți să ni le furnizați, în legătură cu serviciile pe care le oferim (cum ar fi: alergii, …)
 • numele, prenumele, datele de contact: pentru emiterea și utilizarea bonurilor;

Informațiile pe care le colectăm sunt necesare pentru a vă oferi servicii de cazare sau pentru a răspunde solicitărilor dvs. și, dacă refuzați să ni le furnizați, este posibil să nu puteți profita din plin de serviciile noastre.

Cum colectăm date cu caracter personal? Colectăm informații despre dvs. în 4 moduri:

a) Direct – când ne contactați; la completarea chestionarelor de feedback; când completați formularul de cazare.

b) indirect – de exemplu atunci când sunt furnizate date de pe platforma de rezervare (Pyn Booking) pentru a face rezervări și / sau a genera cardul de cazare, la care vom avea acces;

c) Automat – atunci când accesați site-ul nostru, colectăm informații prin cookie-uri, precum și în cazul imaginilor captate de camerele de supraveghere video din locația noastră. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor, puteți găsi aici

c) De la terți – putem obține informații despre dvs. de la terți, cum ar fi atunci când o altă persoană face rezervarea în numele dvs., în cazul rezervărilor de grup sau când se emite / se transferă un voucher;

În ce scop folosim datele dvs. personale?

Când interacționați cu noi, vom colecta date cu caracter personal și le vom utiliza în următoarele scopuri:

 • procesarea rezervărilor / rezervării;
 • pregătirea formularului de cazare;
 • procesarea plăților efectuate;
 • furnizarea de servicii pentru clienți;
 • emiterea și utilizarea tichetelor;
 • îndeplinirea obligațiilor legale sau respectarea prevederilor autorităților publice.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dvs. vor fi stocate exclusiv pentru perioada necesară pentru furnizarea de servicii, soluționarea solicitărilor dvs. sau soluționarea oricăror litigii.

De asemenea, anumite date vor fi stocate pentru perioada prevăzută de lege, de exemplu:

 • datele conținute în documentele contabile vor fi arhivate, conform legii pentru o perioadă de 10 ani; datele furnizate de cardul de cazare, vor fi arhivate și stocate pe o perioadă de 5 ani;
 • imaginile captate de camerele de supraveghere vor fi stocate pentru maximum 30 de zile;

La sfârșitul perioadei de stocare, datele vor fi distruse sau anonimizate, în funcție de formatul lor de stocare.

Cui vă transferăm datele?

Vă garantăm că datele dvs. nu vor fi transferate, vândute sau închiriate unor persoane fizice sau juridice fără acordul dumneavoastră. Cu toate acestea, putem dezvălui datele dvs. către terți pentru a ne asigura că puteți beneficia de serviciile noastre, cum ar fi furnizorii de servicii care operează site-ul nostru web sau sistemul de plăți online, agențiile de marketing, autoritățile publice sau instituțiile.

Datele dvs. nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European.

Care sunt drepturile tale?

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune procesului automat de luare a deciziilor individuale.

Pentru exercitarea acestor drepturi, trebuie să ne furnizați o cerere scrisă care să conțină datele dvs. de identificare complete și solicitările pe care doriți să le rezolvați, utilizând următoarele date de contact:

e-mail: alexu@menthol.ro, adresa: Viscri. 32, jud. Brasov.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea locală pentru protecția datelor în orice moment. Autoritatea de supraveghere a protecției datelor din România este:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, România Tel: 031 805 9211 www.dataprotection.ro

Prelucrarea datelor altor persoane

În cazul în care alegeți să ne furnizați datele personale ale altor persoane, cum ar fi atunci când rezervați o cameră în numele altora sau când doriți să transferați un voucher, vă asumați responsabilitatea cu privire la modul în care ați obținut aceste date în mod legal și aveți o bază legală pentru prelucrarea datelor lor personale, în conformitate cu GDPR. Nu suntem responsabili pentru încălcarea drepturilor acelor persoane.

Actualizarea politicii de confidențialitate a datelor

Ne rezervăm dreptul de a adăuga, modifica sau șterge porțiuni din această politică de confidențialitate în viitor pentru a ne asigura că informațiile conținute în aceasta oferă informații relevante și adecvate cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

EN – Privacy statement

Who are we?

We, ie the company VIS DE VISCRI SRL, headquartered in Romania, Viscri village, no. 32, Brașov County, 507039, CUI RO 38529751, J8 / 3146 / 2017, we have taken the necessary technical and organisational measures in order to respect the security and integrity of your personal data.

Thus, the processing of personal data is done in accordance with the legal provisions regarding the protection of personal data, including EU Regulation 2016/679 (hereinafter GDPR).

Please take into consideration that our services are addressed exclusively to people who have reached the age of 18 and we do not process the data of minors.

 • What personal data do we collect?

If you choose to use our site or benefit from our services, we may collect the following personal information about you:

 • name, surname, contact details: when you contact us, in order to answer your requests or questions;
 • name, surname, contact details, home address, identity document, nationality, date of birth, date of arrival and departure: in order to provide accommodation services;
 • card or bank account details;
 • the image of the targeted person: captured by the video monitoring cameras;
 • any other data you choose to provide us, in connection with the services we provide (such as: allergies, …)
 • name, surname, contact details: for issuing and using vouchers;

The information we collect is necessary to provide you with accommodation services or to respond to your requests, and if you refuse to provide it to us, you may not be able to take full advantage of our services.

 • How do we collect personal data?

We collect information about you in 4 ways:

a) Directly – when you contact us; when completing the feedback questionnaires; when you fill in the accommodation form.

b) Indirectly – for example when data from the booking platform (Pyn Booking) in being provided in order to make reservations and / or generate the accommodation card, to which we will have access;

c) Automatically – when you access our site, we collect information through cookies, as well as in the case of images captured by video surveillance cameras in our location. For more information on the use of cookies, you can find here

c) From third parties – we can also obtain information about you from third parties, such as when another person makes the reservation on your behalf, in case of group bookings or when a voucher is being issued/transferred;

 • To what end do we use your personal data?

When you interact with us we will collect personal data and use them for the following purposes:

 1. processing reservations/booking;
 2. preparing the accommodation form;
 3. processing the payments you have made;
 4. providing customer service;
 5. issuing and using vouchers;
 6. fulfillment of legal obligations or compliance with the provisions of public authorities.
 • Duration of processing of personal data Personal

Your data will be stored exclusively for the period necessary for the provision of services, the settlement of your requests or the settlement of any disputes.

Also, certain data will be stored for the period provided by law, for example:

 • data contained in the accounting documents will be archived, according to law for a period of 10 years;
 • data provided by the accommodation card, will be archived and stored for a period of 5 years;
 • images captured by surveillance cameras will be stored for a maximum of 30 days;

At the end of the storage period the data will be destroyed or anonymized, depending on their storage format.

 • To whom do we transfer your data?

We guarantee that your data will not be transferred, sold or rented to individuals or legal entities without your consent. However, we may disclose your data to third parties to ensure that you can benefit from our services, such as to service providers who operate our website or online payment system, marketing agencies, public authorities or institutions.

Your data will not be transferred outside the European Economic Area.

What are your rights?

According to the applicable legal provisions, you benefit from the right of access, the right to rectification, the right to delete data, the right to restrict processing, the right to data portability, the right to oppose the automated individual decision-making process.

To exercise these rights, you must provide us with a written request containing your complete identification data and the requests you wish to resolve, using the following contact details:

e-mail: alexu@menthol.ro, address: Viscri. 32, Brasov county.

You also have the right to file a complaint with your local data protection authority at any time. The data protection supervisory authority in Romania is:

The National Authority for the Supervision of Personal Data Processing – Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, Bucharest, Romania, Tel: 031 805 9211 www.dataprotection.ro

 • Data processing of other persons

In case you choose to provide us  with the personal data of other people, such as when you when you book a room on behalf of others or when you want to transfer a voucher, you assume responsibility on how  you obtained this data legally and you have a legal basis for processing their personal data, in accordance with GDPR. We are not responsible for violating the rights of those persons.

 • Updating the Data Privacy Policy

We reserve the right to add, modify or delete portions of this Privacy Policy in the future to ensure that the information contained therein provides relevant and appropriate information regarding our collection and processing of personal data.